DAY DAY SOAP 日日梘

 

半農+手作

。種種田 打打皂 曬曬花 

。採集陽光、 雨水、空氣以及新界東北土壤 

。種植香草鮮花 製作綠色生活所需

 

愛地球 I 愛身體 I 純天然 I 本地新鮮製造

Farm to cup.Farm to skin

 
 
 
 

此分類沒有商品